سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری نوژان
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری نوژان
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری نوژان
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری نوژان

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری نوژان

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری نوژان

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.