سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آنجلیکا
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آنجلیکا
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آنجلیکا
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آنجلیکا

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آنجلیکا

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آنجلیکا

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.