سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آرمیتاژ‌ فیروزه ای
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آرمیتاژ‌ فیروزه ای
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آرمیتاژ‌ فیروزه ای
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آرمیتاژ‌ فیروزه ای

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آرمیتاژ‌ فیروزه ای

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آرمیتاژ‌ فیروزه ای

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.