سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.