سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زرد
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زرد
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زرد
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زرد

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زرد

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زرد

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.