سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.