سرویس چینی 90 پارچه کامل باروک
سرویس چینی 90 پارچه کامل باروک
سرویس چینی 90 پارچه کامل باروک
سرویس چینی 90 پارچه کامل باروک
سرویس چینی 90 پارچه کامل باروک

سرویس چینی 90 پارچه کامل باروک

در انبار

سرویس چینی 90 پارچه کامل باروک

طراحیمسحور کننده طراحان زبده ایتالیایی در پایتخت هنر اروپا “میلان” ، در کنار تعهد شدید ما به کیفیت منجر به تولید محصولی ممتاز شده که هر بیننده ای را به تحسین وادار می کند. ظروف چینی وینچی مجموعه ای متفاوت، خاص و در عین حال کاملا هماهنگ که حاصل هم افزایی بی نقص هنر طراحی و فن آوری تولید است.